วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลโขงเจียม :


เป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

พันธกิจ :


1. บุคลากรทำงานร่วมกันกับผู้รับบริการอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพด้วยระบบการบริหาร จัดการตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีให้กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ค่านิยม :


KCH : KhongChaim Hospital
K : Knowledge-Based -> องค์การแห่งการเรียนรู้
C : Criteria -> มุ่งสู่มาตราฐาน
H : Happiness -> ทำงานอย่างมีความสุข

วัฒนธรรมองค์กร :


รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม