ประวัติโรงพยาบาล

-เปิดดำเนินการเมื่อ เมษายน พ.ศ.2522 ริมฝั่งแม่น้ำมูล
-เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2534 ย้ายมาอยู่เลขที่ 277 ม.2 ริมถนนสายโขงเจียม – พิบูลมังสาหาร เนื้อที่ 70 ไร่ ในที่ดิน ตชด.
-ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เขตบริการรักษาพยาบาลครอบคลุม 52 หมู่บ้าน