นโยบายและแผน

แผนยุทธศาสตร์ ระยะสั้น 3 ปี ปี 2559 – 2561 :


1. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สำคัญให้มีความปลอดภัย
A. โรคฉุกเฉิน AMI, Accident เพื่อให้การเข้าถึงบริการ วินิจฉัย ดูแลรักษา และการส่งต่อที่รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย
B. โรคเรื้อรัง DM, Asthma, COPD เพื่อให้การดูแลรักษาได้มาตรฐานแบบองค์รวม ลดภาวะแทรกซ้อน
C. โรคติดต่อ DHF เพื่อให้การวินิจฉัยถูกต้อง ปลอดภัย และการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนา Patient Safety Goals ที่สำคัญของโรงพยาบาล
A. Hand Hygiene
B. Prevention of Healthcare Associated Infection
C. Safe from ADE ; electrolyte Solutions High-Alert Drug LASA Medication Reconciliation d. Patients Identification
E. Communication ; SBAR Communicating Critical Test Results
F. Preventing Patient Falls
G. Response to the Deteriorating Patient ; Sepsis Acute Coronary Syndrome Maternal & Neonatal Morbidity

3. พัฒนาการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย
A. เพิ่มรายได้ ระบบรายงานจากกองทุน สปสช., CMI, ตรวจสุขภาพ, และต่างด้าว
B. ลดรายจ่าย สาธารณูปโภค, ยา, วมย., แล็ป, พัสดุ, และวันนอน LOS
C. CFO ศูนย์รายได้ ชำระหนี้

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลน่าเชื่อถือ เวชระเบียนสมบูรณ์

5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คัดกรองโรคมะเร็ง