ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลโขงเจียม


โรงพยาบาลโขงเจียมเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ขนาด 30 เตียง  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

คำขวัญอำเภอโขงเจียม :


รวมมัจฉา ภูผางาม แม่น้ำสองสี ศิลป์ดีผาแต้ม

ข้อมูลทั่วไปอำเภอโขงเจียม :


พื้นที่ 765 ตารางกิโลเมตร
การปกครอง ประกอบด้วย 5 ตำบล, 54 หมู่บ้าน 8,810 หลังคาเรือน
เทศบาล 1 แห่ง
อบต. 5 แห่ง

ภูมิประเทศ :
ทิศเหนือ >ติดกับอำเภอศรีเมืองใหม่
ทิศใต้ >ติดกับอำเภอสิรินธร
ทิศตะวันออก >ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก >ติดกับอำเภอพิบูลมังสาหาร

ข้อมูลประชากร :
จำนนวนประชากรทั้งหมด 34,834 คน ชาย 17,658 คน / หญิง 17,176 คน อัตราส่วน 1.028 : 1.000

ข้อมูลสถานบริการสุขภาพ :


โรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง 1 แห่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
รพ.สต. 9 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง
PCU ในโรงพยาบาล 1 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาล 1 แห่ง