ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25642020-10-20 16:56:46
2แจ้งเวียนจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-20 16:49:38
3แนวทางจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี 25642020-05-26 12:24:18
4ตัวชี้วัด Ranking ปี 25632020-03-04 12:03:51
5แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 25632020-03-04 11:56:54
6แผนการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 25632020-02-04 17:07:43
7แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 25632020-01-13 10:31:11
8เอกสารใบลา ต่างๆ2020-01-06 15:08:33
9SA-20182019-12-04 16:05:47
10เอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 25632019-11-19 16:11:28
11เอกสารตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI) ปี 25632019-11-19 15:56:59
12ใบรายงานความเสี่ยง2019-11-18 17:07:27
13รายชื่อ User เข้าใช้งานระบบความเสี่ยง2019-11-18 15:19:07
14ตารางรอบเบิกพัสดุ2018-11-13 10:34:12
15แบบฟอร์มส่งซ่อม2018-11-13 10:33:48
16แบบฟอร์ม บันทึกขออนมุัติซื้อจ้าง2018-11-13 10:33:14
17แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าเสื่อม2018-03-28 16:56:33
18ตัวชี้วัด QOF 612018-02-19 10:33:27
19PA 61 คำรับรองการตรวจราชการ2018-02-19 10:31:34
20คู่มือ รพ.สต. ติดดาว 25612018-02-19 09:44:43