วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลโขงเจียม :


เป็นโรงพยาบาลชุมชนชายแดนยุค AC ให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีเสถียรภาพทางการเงิน

พันธกิจ :


1. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู แบบองค์รวม ที่มีมาตรฐาน สอดคล้องบริบทในพื้นที่และสาธารณสุขชายแดน
2. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
3. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมมาภิบาล
4. บริหารจัดการบุคลากรให้มีสมรรถนะเพียงพอ มีความสุข รักและศรัทธาองค์กร

ค่านิยม :


KCH : KhongChaim Hospital
K : Knowledge -> Learning องค์การแห่งการเรียนรู้
C : Criteria -> Standard มาตรฐานวิชาชีพ
H : Honest -> ความซื่อสัตย์

วัฒนธรรมองค์กร :


รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม