โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2020-01-29 โรงพยาบาลโขงเจียม