Generic placeholder image

ประกาศร่าง TOR/ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ประกาศร่าง TOR/ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปปช 07

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ร่างประกาศ ประกวดราคา e-wedding.pdfคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์ดับเบิ้ลแค็บ.pdfตาราง-ปปช.07รถยนต์.pdf

: 2018-08-03 : Admin 280